escultor, ra.
(Del lat. sculptor, -ōris).

1. m. y f. Persona que profesa el arte de la escultura.