iniciador, ra.
(Del lat. initiātor, -ōris).

1. adj. Que inicia. U. t. c. s.