invasor, ra.
(Del lat. invāsor, -ōris).

1. adj. Que invade. U. t. c. s.