legislador, ra.
(Del lat. legislātor, -ōris).

1. adj. Que legisla. U. t. c. s.