litigante.
(Del ant. part. act. de litigar; lat. litĭgans, -antis).

1. adj. Que litiga. U. m. c. s.