negociante.
(Del ant. part. act. de negociar; lat. negotĭans, -antis).

1. adj. Que negocia. U. m. c. s.
2. com. Persona que negocia géneros comerciales.