operante.
(Del ant. part. act. de operar; lat. opĕrans, -antis).

1. adj. Que opera. U. t. c. s.
V.
gracia operante