publicador, ra.
(Del lat. publicātor, -ōris).

1. adj. Que publica. U. t. c. s.