Conjugar
tensar.
(Del lat. vulg. *tensāre, der. del lat. tensus, part. pas. de tendĕre, tender, desplegar).

1. tr. Poner tenso algo.