arsenioso.


V.
ácido arsenioso
anhídrido arsenioso