estupefacto, ta.
(Del lat. stupefactus).

1. adj. Atónito, pasmado.