tolerante.
(Del ant. part. act. de tolerar; lat. tolĕrans, -antis).

1. adj. Que tolera, o propenso a la tolerancia.